Önkormányzat

Képviselő testület

Ügyintézők

Pályázatok

    Óvodavezetői álláshely

    KEOP-2011-6.2.0/A

Dokumentumtár

Elérhetőségek

Balatonendréd, 2013. május 10.

Balatonendréd Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre (2013. augusztus 16-tól - 2018. augusztus 15-ig) szól.

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8613 Balatonendréd, Fő utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 138/1992.(X.8.) Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-ában foglaltak szakirányú felsőfokú végzettség,
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai életrajz
 • Végzettséget igazoló okirat másolata
 • Az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri
 • A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Késmárki Tibor polgármester nyújt, a 84/348-812-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Balatonendréd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8613 Balatonendréd, Fő u.75. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 257/2013, valamint a munkakör megnevezését: "óvodavezető".

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • www.balatonendred.hu - 2013. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás pdf formátumban ezen a linken letölthető.